Spoločnosť Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom, 95501 Topoľčany

Obchodná verejná súťaž

Ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov - nebytový predajný priestor – bufet Delfín na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch

Mestské služby Topoľčany, s.r.o. vypisujú ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov.


1. Predmet a plocha prenájmu: nebytový predajný priestor – bufet Delfín na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch, ul. P. O. Hviezdoslava 2874/50, par. č. 4840/8 nasledovne: 


a) obchodný priestor 7,00 m2 
b) skladový priestor 6,00 m2 
c) terasa 40,00 m2


2. Obsah ponuky: 

1) Záujemca o prenájom predajného priestoru uvedie vo svojej cenovej ponuke jednotkovú cenu za prenájom: 
a) obchodný priestor v EUR/m2/rok, 
b) skladový priestor v EUR/m2/rok, 
c) terasa v EUR/m2/rok, 
d) celková suma spolu za všetky priestory v EUR/rok. 


Z celkovej sumy spolu za všetky priestory v EUR/rok bude následne vypočítaná suma za konkrétnu dobu podnájmu, závisiacu na schválenej dobe prevádzky letného kúpaliska.  


2) Záujemca o prenájom ďalej musí splniť nasledovné podmienky: 
a) uviesť druh plánovanej obchodnej činnosti, 
b) predložiť fotokópiu oprávnenia na podnikanie v danej oblasti, 
c) predložiť čestné vyhlásenie, že uchádzač má splnené všetky daňové poplatky a finančné povinnosti voči Mestu Topoľčany. V prípade, že záujemca o prenájom má podlžnosti voči Mestu Topoľčany, bude z ponukového konania vylúčený. 
d) jednotková cena za podnájom jednotlivých priestorov nesmie byť nižšia, ako je určená v zásadách o hospodárení s majetkom mesta z roku 2020, príloha č. 1 ceny nájmu zaužívanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Topoľčany, príloha č. 2 ceny nájmu za užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Topoľčany. Ponuky, ktorých jednotkové ceny budú nižšie, ako minimálne, budú z ponukového konania vylúčené. 


3. Všeobecné podmienky podnájmu 

1) Podnájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú od 30.5.2022do 1.9.2022. 
2) Spotrebované energie počas prevádzky zariadenia budú účtované samostatne na základe evidovaných odpočtov meracích zariadení, ktoré má každý predajný priestor samostatné. 
3) Pri prípadnom investovaní do prenajatých priestorov sa investície podnájomcu nezapočítavajú s následnými platbami za podnájom. 
4) Pri nedodržaní podmienok stanovených v článku 2. – obsah ponuky, budú uchádzači o prenájom priestorov vylúčení.
5) Podnájomca uhradí Mestským službám Topoľčany, s.r.o. 100% ceny podnájmu do 1 mesiaca od začiatku platnej podnájomnej zmluvy. 
6) Podnájomca pri podpise zmluvy uhradí Mestským službám Topoľčany, s.r.o. finančnú zábezpeku vo výške 200€. Odovzdanie a prevzatie obchodné stánku bude potvrdené protokolom. Ak po skončení doby podnájmu odovzdá podnájomca prenajaté priestory čisté, bez poškodení a pripravené na ďalší prenájom, bude zábezpeka vrátená na účet podnájomcu po odpočte vyúčtovanej spotreby za energie. 
7) Bližšie informácie o predmetnom nebytovom priestore si môžete dohodnúť na Mestských službách Topoľčany, s.r.o., č.t. 0902 330 940. 


Svoje ponuky posielajte v zalepenej obálke s označením : Neotvárať – „Súťaž bufet Delfín LK“ na adresu: 
Mestské služby Topoľčany, s.r.o. 
Nám. M. R. Štefánika 1/1
955 01  Topoľčany. 


Záujemcovia sú povinní doručiť ponuky na uvedenú adresu najneskôr v termíne do    


11. 05. 2022 do 12,00 hod. 


Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek z nízkou hodnotou podľa § 117zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 


Uchádzač má právo zúčastniť sa otvárania obálok s cenovými ponukami, ktoré sa bude konať dňa 11. 05. 2022 o 13,00 hod.na Mestských službách Topoľčany, s.r.o. – v kancelárii konateľa v budove Spoločenského domu, Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom, 2. posch., 955 01Topoľčany. 


Mestské služby Topoľčany, s.r.o.si vyhradzujú právo neprijať žiadnu z predložených ponúk. 

OVS_ponukove-konanie-Delfin.pdf