Spoločnosť Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom, 95501 Topoľčany

Etický kódex zamestnanca Mestských služieb

Úvodné ustanovenia

1. Cieľom etického kódexu je stanoviť základné zásady a pravidlá správania sa zamestnancov mestskej organizácie, ktoré je každý zamestnanec povinný ctiť a dodržiavať, a vytvárať tak základ pre budovanie a udržiavanie dôvery verejnosti vo výkon samosprávy.


2. Účelom kódexu je posilňovať a podporovať etické a morálne hodnoty správania sa zamestnancov pri výkone svojich pracovných povinností a vo vzťahu k verejnosti.

Čl. 5
Dary a iné výhody

1. Zamestnanec nevyžaduje ani neprijíma vecné ani finančné dary, pozornosti ani iné výhody, ktoré by mohli reálne, alebo zdanlivo ovplyvniť rozhodovanie vo veci, narušiť profesionálny prístup k veci, alebo ktoré by bolo možné považovať za odmenu za prácu, ktorá je jeho povinnosťou. Zároveň ani nenavádza tretie osoby na poskytovanie darov, ktoré by mohli vplývať na riadne plnenie pracovných povinností zamestnanca.

2. Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti so svojím zamestnaním v správe dostal do pozície, v ktorej je viazaný oplatiť preukázanú službu alebo výhodu, alebo ktorá ho zbavuje nestrannosti a nezávislosti pri rozhodovaní.

3. Zamestnanec v súvislosti s jeho zamestnaním v správe odmietne alebo neprijme ponúknutú výhodu od tretej osoby.

4. Zamestnane je povinný vyhnúť sa i v súkromnom živote takému správaniu a činnostiam, ktoré by mohli znížiť dôveru verejnosti v samosprávu, alebo dokonca zadať dôvod k vydieraniu zamestnanca v dôsledku jeho konania v rozpore s právnymi predpismi alebo etickými normami.

Čl.2
Základné princípy správania sa zamestnávateľa

1. Zamestnávateľ si riadne plní svoje povinnosti voči zamestnancom v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi.

2. Zamestnávateľ vytvára zamestnancom dôstojné podmienky pre riadny výkon ich povinností a podporuje možnosť ďalšieho vzdelávania zamestnancov.

3. Zamestnávateľ vytvára zamestnancom zdravé pracovné a súťažné podmienky pre odborný a profesný rast zamestnancov.

Čl. 3
Základné princípy správania sa zamestnanca

1. Zamestnanec vykonáva svoju prácu v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými predpismi a vnútornými predpismi zamestnávateľa.

2. Zamestnanec vykonáva svoju prácu na náležitej odbornej úrovni, ktorú si v prípade potreby štúdiom priebežne prehlbuje, s najväčšou mierou slušnosti, porozumenia, ochoty a bez akýchkoľvek predsudkov.

3. Zamestnanec voči verejnosti vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je však povinný znášať vulgárne prejavy a urážky a konať s osobami, ktoré nedodržiavajú pravidlá slušného správania.

4. Zamestnanec vo vzťahu k nadriadeným zamestnancom preukazujú náležitú úctu, svedomite, dôsledne a efektívne si plní zverené úlohy, pracuje kreatívne podľa možnosti svojho pracovného zaradenia.

5. Nadriadení zamestnanci vo vzťahu k podriadeným zamestnancom pristupujú v plnej úcte a dôstojnosti, rozumne a spravodlivo rozdeľujú pracovné úlohy, hodnotia čestne, objektívne a spravodlivo, nezneužívajú právomoci nadriadeného voči podriadeným a dbajú na to, aby sa dodržiavala zásada rovnakého a antidiskriminačného zaobchádzania a odmeňovania zamestnancov.

6. Zamestnanec svojím konaním a vzťahmi k spolupracovníkom vytvára na pracovisku atmosféru založenú na spolupráci, čestnosti, férovosti, zodpovednosti, úcte a vzájomnej dôvere a solidarite. Vyhýba sa konfliktom a nevyvoláva ich.

7. Zamestnanec si uvedomuje význam svojich postojov a prejavov pre verejnú mienku, svojím správaním prispieva k vytváraniu a upevňovaniu dobrej povesti orgánov samosprávy najmä tým, že poskytuje kladný osobný príklad v postojoch k verejným veciam.

8. Zamestnanec robí rozhodnutia a rieši záležitosti objektívne na základe ich skutkovej podstaty, prihliadajúc k právne relevantným skutočnostiam, a bez zbytočných prieťahov. Nejedná svojvoľne na ujmu akejkoľvek osoby, skupiny osôb alebo orgánu či právnickej osoby alebo ich zložky, ale naopak, presadzuje práva a záujmy subjektov nestranne. Je povinný riadne zdôvodniť svoje rozhodnutia, je však oprávnený odmietnuť poskytnutie tých informácií, ktorých poskytnutie zakazuje zákon alebo vykonávacie predpisy.

9. Zamestnanec nakladá s informáciami získanými pri výkone správy s potrebnou dôvernosťou a poskytuje im príslušnú ochranu. Prihliada pritom patrične k právu verejnosti na prístup k informáciám v rozsahu danom príslušnými zákonmi (zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov).

10. Zamestnanec je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku spoločnosti alebo majetku mesta Topoľčany, ktoré má spoločnosť v správe. Tieto je povinný užívať efektívne a hospodárne a nezneužívať ich na dosiahnutie osobného prospechu.

11. Všetci zamestnanci sa vyvarujú konania, ktoré by mohlo byť považované za mobbing (psychické, dlhodobé ubližovanie, ponižovanie a stresovanie zamestnanca zo strany kolegov), prípadne bossing (druh psychického teroru, ktorý vykonáva vedúci zamestnanec voči podriadeným), ako aj ďalších negatívnych komunikačných aktov ako je šikana (príkoria jedného alebo viacej zamestnancov voči určitému zamestnancovi), staffing (útoky zamestnancov na vedúcich zamestnancov s cieľom ich zničiť alebo znemožniť) a harašment (sexuálne obťažovanie).

Čl. 4
Konflikt záujmov

1. Zamestnanec nepripustí, aby došlo ku konfliktu jeho súkromného záujmu s jeho postavením ako zamestnanca v samospráve. Súkromný záujem zahrňuje akúkoľvek výhodu pre neho, jeho rodinu, blízke osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými mal alebo má osobnostné alebo osobité vzťahy.

2. Zamestnanec sa vyhýba činnosti, ktorá by spôsobila narušenie dôvery zamestnávateľa v jeho schopnosť plniť pracovné úlohy nestranne a objektívne.

Čl. 6
Zneužitie pracovného postavenia

1. Zamestnanec nezneužíva výhody plynúce z jeho postavenia, ani informácie 
získané pri plnení úloh pre získanie akéhokoľvek majetkového, či iného prospechu.

2. Zamestnanec neponúka ani neposkytuje žiadne výhody, akýmkoľvek spôsobom spojeným s jeho postavením v správe, pokiaľ to neumožňuje zákon.

3. Zamestnanec neuvádza vedome do omylu ani verejnosť, ani ostatných zamestnancov.

4. Zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení svojich úloh a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, pričom táto povinnosť trvá i po skončení pracovného pomeru, to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo ním poverená osoba.

Čl. 7
Oznámenie neprípustnej činnosti

1. Zamestnanec v prípade, že zistí stratu alebo škodu na majetku spoločnosti alebo majetku v správe, podvodné alebo korupčné konanie, oznámi túto skutočnosť svojmu nadriadenému.

2. V prípade, že je zamestnanec požiadaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi, kódexom alebo spôsobom, ktorý predstavuje možnosť zneužitia úradnej moci, odmietne také konanie a oznámi túto skutočnosť svojmu nadriadenému.

3. Zamestnanec je povinný vyhnúť sa konfliktu záujmov a predchádzať takým situáciám, ktoré môžu vyvolať podozrenie z konfliktu záujmov.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia

1. Tento kódex je zverejnený na webovej stránke Mestských služieb Topoľčany, s.r.o.

2. Kódex nadobúda platnosť aj účinnosť dňom podpisu.

V Topoľčanoch, dňa 6.10.2017
Ing. Peter Žembera, v.r.
Konateľ spoločnosti