Spoločnosť Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom, 95501 Topoľčany

Mestské služby Topoľčany s.r.o.

Mestské služby Topoľčany, s.r.o. sú mestskou dcérskou spoločnosťou, ktorá má svoju právnu subjektivitu. Poslaním Mestských služieb je v súlade so záujmami a potrebami mesta a v rozsahu ustanovenom príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta Topoľčany zabezpečovať verejnoprospešné služby a iné aktivity, ktoré podliehajú pod jej správu.

Obchodná spoločnosť Mestské služby Topoľčany, s.r.o. bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 2.6.2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 10.7.2009, ako 100 %-ná dcérska spoločnosť Mesta Topoľčany. Zakladateľská listina bola schválená mestským zastupiteľstvom dňa 27.5.2009, uznesením č. 22/2009/VI.19 a zápis do obchodného registra bol vykonaný k 15.7.2009. Základné imanie spoločnosti sú od jej vzniku 5 000 €.

Prehľad o celkovej činnosti spoločnosti od jej vzniku

Rok 2009
– správa parkovísk
– stredisko údržby a revízií elektrických zariadení pre inštitúcie v zriaďovateľskej právomoci  mesta Topoľčany (školy)

Rok 2010
– správa bytov

Rok 2011
– zrušenie strediska údržby a revízií elektrických zariadení s následným prepustenímtroch zamestnancov pre nedostatočné zabezpečovanie výkonov, ktoré nepokrývali náklady strediska (mzdy, odvody, nájom budovy a prevádzkové náklady)

Rok 2013
– prevzatie prevádzky dotrieďovacieho dvora

Rok 2016
– prevzatie prevádzky areálu futbalového štadióna

Rok 2017
– údržba verejnej zelene Mesta Topoľčany a Malé a Veľké Bedzany a správa detských ihrísk a prvkov malej architektúry
– prevzatie výlepovej služby od Mestského kultúrneho strediska Topoľčany

Rok 2018
– správa prevádzky verejných WC na autobusovej stanici a Nám. M. R. Štefánika
– správa prevádzky podchodu pod vlakovou a autobusovou stanicou
– zimná údržba Mesta Topoľčany na vymedzenom majetku mesta v zmysle uzatvorenej zmluvy
– odovzdanie prevádzky dotrieďovacieho dvora spoločnosti NEHLSEN EKO

Rok 2019
- prevzatie prevádzky rozšírenej časti kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Topoľčany 
- rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti zo dňa28.8.2019 bol dňa 31.8.2019 odvolaný z funkcie konateľa spoločnosti Ing.Peter Žembera a do funkcie konateľa spoločnosti bol vymenovaný dňom1.9.2019 Mgr. Martin Bucko

Rok 2020
- 1.11.2020 prevzatie prevádzky nerozšírenej časti kompostárne  biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Topoľčany
- 31.12.2020 ukončenie správy futbalového štadiónu

Rok 2021
- zavedenie vlastného úseku údržby na správe bytov vo vlastníctve mesta ( elektroinštalačné a vodoinštalačné práce )
- údržba verejného osvetlenia pre mesto Topoľčany

Rok 2022
- prevzatie úseku správy športových a kultúrnych zariadení mesta Topoľčany